SƠN NƯỚC NGOÀI TRỜI ULTRASEAL US-970

Nhấn vào hình dưới đây để xem bảng màu:
Sơn nước ngoài trời chuyên dùng chống thấm và chống dột ULTRASEAL US-970 Là hệ sơn nước dựa vào sự phân tán đàn hồi của Acrylic, với công thức đặc biệt , chống dột, chống thấm, ngân chặn sự thấm nước mưa vào trong tường. ULTRASEAL US-970 bám dính tốt vào bê tông, thấm sâu vào các lỗ, chiụ được thời tiết khắc nghiệt, có tính co dãn và chống nấm mốc.
Dung tích:
Giá: 342.000 VNĐ
Số lượng:

Thông tin chi tiết

<h2><a href="http://hoangngocthanh.vn/chi-tiet-tin/CAP-NHAT-BANG-GIA-SON-NUOC-SON-JOTUN-SON-DULUX-SON-NIPPON-205.html" title="sơn nước"><span style="font-size: 13px;">Sơn nước</span></a><span style="font-size: 13px;"> ngo&agrave;i trời chuy&ecirc;n d&ugrave;ng chống thấm v&agrave; chống dột.&nbsp;ULTRASEAL US-970 L&agrave; hệ&nbsp;</span><a href="http://hoangngocthanh.vn/chi-tiet-tin/CAP-NHAT-BANG-GIA-SON-NUOC-SON-JOTUN-SON-DULUX-SON-NIPPON-205.html" title="sơn nước"><span style="font-size: 13px;">Sơn nước</span></a><span style="font-size: 13px;">&nbsp;dựa v&agrave;o sự ph&acirc;n t&aacute;n đ&agrave;n hồi của Acrylic, với c&ocirc;ng thức đặc biệt , chống dột, chống thấm, ng&acirc;n chặn sự thấm nước mưa v&agrave;o trong tường.<br /> </span></h2> <h2>&nbsp;</h2> <h2><a href="http://hoangngocthanh.vn/chi-tiet-tin/CAP-NHAT-BANG-GIA-SON-NUOC-SON-JOTUN-SON-DULUX-SON-NIPPON-205.html" title="sơn nước"><span style="font-size: 13px;">Sơn nước</span></a><span style="font-size: 13px;">&nbsp;ngo&agrave;i trời&nbsp;ULTRASEAL US-970 b&aacute;m d&iacute;nh tốt v&agrave;o b&ecirc; t&ocirc;ng, thấm s&acirc;u v&agrave;o c&aacute;c lỗ, chiụ được thời tiết khắc nghiệt, c&oacute; t&iacute;nh co d&atilde;n v&agrave; chống nấm mốc.</span></h2> <p><strong>ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI</strong></p> <p>Chống dột v&agrave; chống thấm hiệu quả<br /> Chịu được thời tiết khắc nghiệt<br /> Ngăn ngừa mạnh tảo v&agrave; nấm mốc<br /> Khắc phục vết nứt tr&ecirc;n tướng<br /> Nhiều sự lựa chọng về m&agrave;u sắc</p> <p><strong>QUY TR&Igrave;NH &Aacute;P DỤNG</strong></p> <p><strong>Chuẩn bị bề mặt</strong></p> <p>L&agrave;m sạch bề mặt khỏi bụi bẩn, dầu mở v&agrave; c&aacute;c chất bẩn kh&aacute;c<br /> Sử dụng giấy nh&aacute;m, b&agrave;n chải sắt, chất tẩy để l&agrave;m sạch</p> <p><strong>&Aacute;p dụng</strong></p> <p>Qu&eacute;t ULTRASEAL bằng cọ hoặc con lăn . Chờ kh&ocirc;<br /> Sau khi chờ kh&ocirc; khoảng 2h qu&eacute;t tiếp lớp thứ 2 v&agrave; thứ 3 theo hướng vu&ocirc;ng g&oacute;c.</p> <p><strong>TH&Ocirc;NG TIN KỸ THUẬT</strong></p> <p>Dụng cụ: Cọ hoặc lăn<br /> Độ phủ l&yacute; thuyết: 350g / m2<br /> Dung m&ocirc;i : Nước<br /> Thời gian kh&ocirc;:<br /> Kh&ocirc; cứng : 60 giờ<br /> Kh&ocirc; mặt : 24 giờ</p>

Bình luận